فهرست

جلسه ی دمو نرم افزار نوبت دهی و مدیریت مطب

جلسه ارائه و نمایش امکانات نرم افزار نوبت دهی در محل مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی بابل با حضور مدیریت آن مرکز برگزار شد.

جلسه ارائه نرم افزار نوبت دهی در دانشگاه علوم پزشکی بابل با حصور دکتر یمین فیروز