فهرست

جلسه آموزشی سیستم کنترل تردد برگزار می شود

جلسه آموزشی سیستم کنترل تردد دانشگاه علوم پزشکی بابل شنبه 30 / 5 / 95 ساعت 8:30 دقیقه در شورای پژوهشی دانشگاه برگزار می شود.

جلسه آموزشی سیستم کنترل تردد دانشگاه علوم پزشکی بابل شنبه 30 / 5 / 95  ساعت 8:30 دقیقه در شورای پژوهشی دانشگاه برگزار می شود.