فهرست

نشست مشترک روسا و معاونین آموزشی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی

نشست مشترک روسا و معاونین آموزشی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی کشور با حضور مقام محترم وزارت و دکتر جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل و دکتر نوین نیک بخش معاون آموزشی دانشگاه بصورت وب کنفرانس مورخ 96/11/28 برگزار گردید.