فهرست

همایش کشوری مدیران فناوری اطلاعات در حال برگزاری است

شروع همایش کشوری مدیران فناوری اطلاعات با سخنرانی دکتر تارا رئیس دفتر آمار و فناوری وزارت بهداشت

سخنرانی دکتر صدرالسادات در همایش کشوری مدیران فناوری اطلاعات