فهرست

برگزاری جلسه وب کنفرانس با حضور هیات امنای دانشگاه ها

جلسه وب کنفرانس با حضور هیات امنای دانشگاه ها / دانشکده ها با محوریت تنظیم بودجه ۱۳۹۷ و نیز ایجاد هماهنگی لازم به میزبانی معاونت برنامه ریزی و راهبردی و هماهنگی دکتر علی اکبر حق دوست برگزار شد.

برگزاری جلسه وب کنفرانس با حضور هیات امنای دانشگاه ها