فهرست

نشست مشترک با معاونت درمان

نشست مشترک مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل در راستای پیاده سازی فعالیت های برنامه عملیاتی مرتبط با درمان برگذار شد.