فهرست

جلسه معرفی نرم افزار پکس

جلسه ارائه و نمایش امکانات نرم افزار پکس در دفتر مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی بابل با حضور مدیریت و کارشناسان آن مرکز برگزار شد.