فهرست

جلسه با نماینده شرکت آسانوبت

جلسه بررسی مسائل و مشکلات نرم افزار نوبت دهی مرکز ناباروری و باروری فاطمه الزهرا (س) با حضور دکتر موسی یمین فیروز مدیریت اداره آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی بابل، نماینده شرکت آسا نوبت، نمایندگان مرکز ناباروری و باروری فاطمه الزهرا (س) و اداره آمار و فناوری اطلاعات برگزار شد.