فهرست

جلسه وبینار کیفیت داده های بیمارستانی

جلسه وبینار جهت افزایش سطح اطلاع دانشگاه و بیمارستان های زیرمجموعه در خصوص آیتم های کنترل کیفیت داده های بیمارستانی در تاریخ ۹۷/۶/۱۲ برگزار شد.