فهرست

دموی داشبورد سپاس با حضور دکتر قاسم راده معاون درمان دانشگاه

داشبورد مدیریتی سپاس که در راستای شرکت در مسابقه طراحی داشبورد دفتر آمار و فناوری وزارت طراحی شد، در تاریخ ۸ دی ماه با حضور دکتر قاسم زاده ارائه و در خصوص نواقص و تکمیل آن بحث و تبادل نظر شد.