فهرست

جلسه ی دمو سامانه نوبت دهی الکترونیکی

جلسه ارائه و نمایش امکانات سامانه نوبت دهی در دفتر معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل با حضور کارشناسان فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار شد.

در این جلسه نماینده شرکت در حضور کارشناسان اداره فناوری اطلاعات به ارائه امکانات و ویژگی های سامانه نوبت دهی پرداخت.