فهرست

آموزش نرم افزار سما از طریق وبینار

آموزش نرم افزار سما بمدت ۳ روز بصورت ویدئو کنفرانس در محل مدیریت آمار و فناوری اطلاعات برگزار شد.

تصویر وبینار آموزشی