فهرست

برگزاری جلسه توجیهی برنامه عملیاتی و ارزیابی عملکرد حوزه آمار و فناوری دانشگاه

جلسه توجیهی برنامه عملیاتی و ارزیابی عملکرد حوزه آمار و فناوری با حضور دکتر یمین فیروز مدیریت اداره آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی بابل و کلیه رابطین فناوری اطلاعات برگزار شد.

جلسه توجیهی برنامه عملیاتی و ارزیابی عملکرد حوزه آمار و فناوری با حضور دکتر یمین فیروز مدیریت اداره آمار و فناوری اطلاعات و دکتر جهانی مدیر پایش برنامه عملیاتی دانشگاه، روز دوشنبه مورخ 19 تیرماه 1396 در سالن توانمندسازی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه دکتر یمین فیروز با توجه به آمار و نتایج ارزیابی عملکرد حوزه آمار و فناوری دانشگاه که در سال 1395 در دو حوزه پایش برنامه عملیاتی و خدمات توسعه دولت الکترونیک سلامت که در هر دو شاخص در بین 10 دانشگاه برتر کشور قرار گرفت، از زحمات همه کارشناسان آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه و واحدهای تابعه تشکر کردند و ابراز امیدواری کردند تا با همکاری و همدلی در سال جدید بتوانیم این روند را ادامه داده و حتی نتایج بهتری در کشور بدست آوریم.

جلسه توجیهی برنامه عملیاتی و ارزیابی عملکرد حوزه آمار و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل

جلسه توجیهی برنامه عملیاتی و ارزیابی عملکرد حوزه آمار و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل

جلسه توجیهی برنامه عملیاتی و ارزیابی عملکرد حوزه آمار و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل