فهرست

جلسه وب کنفرانس معاونین درمان و رؤسای بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی با حضور مقام عالی وزارت

جلسه وب کنفرانس معاونین درمان و روسای بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی با حضور مقام عالی وزارت و معاون محترم درمان در روز یکشنبه ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ برگزار شد. در این جلسه دکتر سید فرزاد جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل به همراه معاونت درمان بصورت وب کنفرانس حضور پیدا کردند.

جلسه وب کنفرانس معاونین درمان و روسای بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی با حضور مقام عالی وزارت

جلسه وب کنفرانس معاونین درمان و روسای بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی با حضور مقام عالی وزارت

جلسه وب کنفرانس معاونین درمان و روسای بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی با حضور مقام عالی وزارت