فهرست

ششمین جلسه شورای سیاست گزاری تحول و نوآوری آموزش

ششمین جلسه شورای سیاست گزاری تحول و نوآوری آموزش بصورت ویدئو کنفرانس با حضور آقای دکتر جوانیان و خانم آقاتبار در محل مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه برگزار شد