فهرست

اولین جلسه هماهنگی برای انتخاب تجهیزات مناسب جهت ارتباط اتاق عمل به سامانه وبینار

اولین جلسه هماهنگی برای انتخاب تجهیزات مناسب جهت ارتباط اتاق عمل به سامانه وبینار در محل مدیریت آمار و فناوری برگزار گردید.

در راستای درخواست ریاست محترم EDC دانشگاه برای ارتباط ویدئویی بین اتاق عمل بیمارستان روحانی و یکی از کلاس های آموزشی دانشکده پزشکی، بعد از مطالعه و بررسی اولیه، اولین جلسه فنی در این خصوص با حضور دکتر حسینی رئیس EDC در محل مدیریت آمار و فناوری برگزار گردید. در این جلسه با توجه به وضعیت فعلی اتاق عمل و شبکه دانشگاه، جهار روش پیشنهاد گردید که با شناسایی مزایا و معایب هریک از آنها  مقرر گردید، با هماهنگی مسئول تجهیزات پزشکی بیمارستان آیت اله روحانی روش انتخاب شده جهت اجرا و پیاده سازی مورد بررسی دقیق تر قرار گیرد.

دکتر موسی یمین فیروز، دکتر حسینی رئیس EDC، مهندس اباذر عموزاده، مهندس علی جلالی

قابل ذکر است، این پروژه در راستای توسعه آموزش مجازی در حال انجام است و امید می رود در آینده ای نزدیک دانشجویان پزشکی بتوانند بدون محدودیت مکانی، جراحی هایی که در  بیمارستان روحانی انجام می شود را بطور زنده مشاهده نمایند.