فهرست

برگزاری جلسه معاونین فرهنگی و دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور

به منظور بررسی برنامه عملیاتی سال ۹۶ جلسه ویدئو کنفرانس در تاریخ ۹۶/۴/۱۷ برگزار شد.

در این جلسه جناب آقای مهندس موهبتی معاون محترم برنامه ریزی، هماهنگی، حقوقی و امور مجلس و جناب آقای دکتر فراهانی معاون محترم فرهنگی و دانشجویی حضور داشتند.