فهرست

پشتیبانی سامانه‌های نرم افزاری

# نام سامانه کارشناس مسئول سامانه واحد مسئول سامانه شماره تماس
۱ سامانه سپاس دانشگاه خانم مهدس مهسا عطایی مدیریت آمار و فناوری اطلاعات ۳۵۱۳۲۰۰۲
۲ سرویس ایمیل دانشگاه آقای مهندس پیمان عبدالهی مدیریت آمار و فناوری اطلاعات ۳۵۱۳۲۰۲۴
۳ آنتی ویروس آقای مهندس کاظم طاهری مدیریت آمار و فناوری اطلاعات ۳۵۱۳۲۰۲۱
۴ سامانه نوبت دهی دانشگاه آقای مهندس حسین رمضانزاده مدیریت آمار و فناوری اطلاعات ۳۵۱۳۱۰۱۰
۵ سامانه سمالایو) وزارتخانه) خانم مهندس هدی پرویزی معاونت آموزشی  
۶ سامانه وبینار آقای مهندس علی جلالی مدیریت آمار و فناوری اطلاعات ۳۵۱۳۲۰۲۲
۷ سامانه نظارت بر اجرای تعرفه خدمات سلامت  (1690/1590) آقای مهندس کاظم طاهری مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

۳۵۱۳۲۰۲۱

۸ پرتال کتابخانه آقای مهندس کاظم طاهری مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

۳۵۱۳۲۰۲۱

خانم دهقان
۹ سامانه اتوماسیون اداری آقای مهندس سیف اله زاده معاونت توسعه مدیریت و منابع 09113113427
۱۰ سامانه کارمند ایران( وزارتخانه) آقای جواد فتحی معاونت توسعه مدیریت و منابع  
۱۱ سامانه جامع کنترل تردد آقای مهندس مصطفی رمضان تبار
مهندس آتنا براری
معاونت توسعه مدیریت و منابع 09399058157
09114124471
۱۲ سامانه نقل و انتقالات کارمندان( وزارتخانه) خانم ام البنین عباسی معاونت توسعه مدیریت و منابع  
۱۳ سامانه آموزش ،ارزشیابی،دریافت فیش حقوقی کارکنان خانم مهندس یاسمن باقریان(فیش  حقوقی) معاونت توسعه مدیریت و منابع 09385041331
خانم سکینه میرتبار (ارزشیابی)  
خانم شهلا حسین خانی(آموزش ضمن خدمت)  
خانم مهندس رویا رمضانی 09351139814
۱۴ سامانه مهندسی مشاغل مریم ثقفی معاونت توسعه مدیریت و منابع  
خانم مهندس رویا رمضانی 09351139814
۱۵ سامانه پرسنلی خانم مهندس رویا رمضانی  معاونت توسعه مدیریت و منابع 09351139814
۱۶ سامانه سیب آقای مهندس اباذر عموزاده معاونت بهداشتی 09113132573
۱۷ سامانه  مداوم جامع پزشکی (وزارتخانه) خانم اسبکیان  معاونت آموزشی  
۱۸ سامانه مدیریت اموزشی هماوا خانم مهندس هدی پرویزی معاونت آموزشی 09112180450
19 سامانه طراحی و بانک آزمون(وزارتخانه) خانم مهندس هدی پرویزی معاونت آموزشی 09112180450
۲۰ سامانه برگزاری آزمون های آنلاین خانم مهندس هدی پرویزی معاونت آموزشی 09112180450
۲۱ سامانه جامع طبیب خانم مهندس هدی پرویزی معاونت آموزشی 09112180450
خانم رضازاده
۲۲ سامانه مدیریت انتشارات دانشگاه(وزارتخانه )   معاونت تحقیقات  
۲۳ سامانه ثبت طرح های تحقیقاتی (پژوهان) آقای محمود بابایی معاونت تحقیقات  
۲۴ سامانه اتوماسیون تغذیه خانم مهندس سمیه یحیی نژاد معاونت دانشجویی و فرهنگی 09112175190
۲۵ سامانه استخدامی دانشگاه  آقای مهندس سیف اله زاده معاونت توسعه مدیریت و منایع  
۲۶ سامانه HIS مرکز اموزشی درمانی روحانی خانم مهندس  زینب شهرباف مرکز اموزشی درمانی روحانی 09127773414
۲۷ سامانه HIS مرکز اموزشی درمانی بهشتی خانم مهندس میترا رمضانزاده مرکز اموزشی درمانی بهشتی 09117131025
۲۸ سامانه HIS مرکز اموزشی درمانی کودکان امیرکلا خانم فاطمه قربانی مرکز اموزشی درمانی کودکان امیرکلا 09112136897
آقای ابراهیم فتح تبار 09119054158
۲۹ سامانه HIS مرکز اموزشی درمانی شهید رجایی بابلسر آقای مهندس محسنی مرکز اموزشی درمانی شهید رجایی 09119104386
۳۰ سامانه HIS مرکز اموزشی درمانی شهید یحیی نژاد آقای مهندس خسروانی مرکز اموزشی درمانی شهید یحیی نژاد 09117811550
۳۱ سامانه HIS مرکز اموزشی درمانی فاطمه الزهرا آقای مهندس حسن کاشی مرکز اموزشی درمانی فاطمه الزهرا 09119059601
۳۲ سامانه HIS مرکز اموزشی درمانی 17شهریور آقای مهندس حسین رمضانزاده مرکز اموزشی درمانی 17شهریور

۳۵۱۳۱۰۱۰

۳۳ سامانه HIS مرکز اموزشی درمانی کلینیک امید آقای مهندس محسنی مرکز اموزشی درمانی کلینیک امید 09119104386
۳۴ سامانه SDI آقای مهندس پیمان عبداللهی   09365542189