فهرست

روز درختکاری گرامی باد

به مناسبت ۱۵ اسفند روز درختکاری همکاران اداره آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی به کاشت چندین اصله نهال بومی در محوطه اداره پرداختند.