فهرست

بازدید و تقدیر از مسئولین و کارشناسان آمار کلیه مراکز آموزشی و درمانی و معاونت ها به مناسبت بزرگداشت روز آمار