فهرست

آمار رکن اصلی برای تصمیم گیری و برنامه ریزی

اطلاعات و آمار در هر نظام توسعه یافته ای، مبنای تصمیم گیری، سیاستگذاری و برنامه ریزی قرار می گیرد.

        اطلاعات و آمار در هر نظام توسعه یافته‌ای، مبنای تصمیم گیری، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی قرار می گیرد. ضرورت آن در عرصه سلامت بسیار محسوس است و بدون در دست داشتن آمار کافی و دقیق و به هنگام، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، تعیین اهداف، راهکارها و فعالیت‌ها و در نهایت ارزیابی نتایج مربوط امکان پذیر نمی باشد. و برای مدیران و برنامه‌ریزان با استفاده از اطلاعات کمی و آماری، راه توسعه و پیشرفت و استفاده بهینه از منابع را فراهم می‎آورد.