فهرست

پشتیبانی سرویس های شبکه

# نام و نام خانوادگی شماره تماس
۱ آقای مهندس حسین پور ۳۵۱۳۲۲۲۲
۲ خانم مهندس رسول زاده ۳۵۱۵۲۰۰۸
۳ خانم مهندس حسینی  ۳۵۱۳۲۰۲۰

 

# نام سرویس کارشناس مسئول سامانه (اولویت تماس) اولویت تماس ۲ اولویت تماس ۳
۱ اکانتینگ (VPN) خانم مهندس رسول‌زاده خانم مهندس حسینی آقای مهندس حسین‌پور
۲ Domain خانم مهندس حسینی آقای مهندس حسین‌پور خانم مهندس رسول‌زاده
۳ Date Center آقای مهندس حسین‌پور خانم مهندس حسینی  
۴ پشتیبانی فنی سرورها آقای مهندس حسین پور خانم مهندس حسینی  
۵ VOIP آقای مهندس حسین‌پور    
۶ FTP خانم مهندس حسینی آقای مهندس حسین‌پور  
۷ ارتباطات شبکه آقای مهندس حسین‌پور خانم مهندس رسول زاده  
۸ اختلالات شبکه خانم مهندس حسینی آقای مهندس حسین‌پور  
۹ ارتباطات فیزیکی آقای مهندس حسین‌پور خانم مهندس حسینی

خانم مهندس رسول زاده

۱۰ شبکه دولت آقای مهندس حسین‌پور    
۱۱ ارتباطات وزارتخانه خانم مهندس رسول زاده آقای مهندس حسین‌پور