فهرست

اول آبان روز ملی آمار و برنامه ریزی بر تلاشگران عرصه اطلاعات و آمار گرامی باد

آمار اساس برنامه ریزی، و برنامه ریزی زیربنای توسعه است.