فهرست

بازدید از دانشکده پرستاری رامسر

به گزارش مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه مهندس سید مهدی اکبری مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه به همراه کارشناس زیرساخت و شبکه دانشگاه مهندس محیا حسین پور، از وضعیت موجود در دانشکده پرستاری رامسر مورخ بیست و یکم تیر ماه سال جاری بازدید بعمل آوردند.

طی این بازدید که با حضور مدیر آمار فناوری و اطلاعات مهندس سید مهدی اکبری، کارشناس زیر ساخت و شبکه دانشگاه مهندس محیا حسین پور، رئیس دانشکده پرستاری رامسر دکتر عباس شمسعلی نیا، رئیس امور اداری مالی دانشکده آقای فریدون کیهانیان، مسئول آی تی دانشکده خانم مروارید کیهان ثانی، مسئول روابط عمومی دانشکده آقای اصغر سلیمان نژاد، مسئول فرهنگی دانشجویی دانشکده خانم مریم قاسم شریفی علاوه بر بررسی وضعیت موجود و بازخورد نقاط قوت و ضعف در جهت ارتقاء زیرساخت فناوری اطلاعات (سخت افزار، نرم افزار، شبکه) تبادل نظر پیرامون مسائل و مشکلات در خصوص حوزه IT پرداختند.